Bằng việc đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, bạn xác nhận rằng bạn đã trên 15 tuổi và có đủ năng lực để thực hiện các nghĩa vụ xác lập theo các Điều khoản Sử dụng này.

1. PHẠM VI ÁP DỤNG Điều khoản Sử dụng này điều chỉnh việc bạn truy cập đến và sử dụng Website và việc chúng tôi cung cấp nội dung và dịch vụ trên Website này. Điều khoản Sử dụng được thể hiện trên Website này là phiên bản hiện tại. Các Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi vào từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Điều khoản Sử dụng trên Website hoặc bằng việc gửi thư điện tử đến các thành viên Kid Grow Up trực tuyến của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục truy cập, sử dụng Website sẽ được xem là bạn đồng ý và chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với các Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc sử dụng Website này, bạn xác nhận và đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi (và Chính sách Thành viên Kid Grow Up Trực tuyến, nếu bạn là một thành viên trực tuyến) cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa chúng ta liên quan đến việc bạn truy cập đến, và sử dụng Website, và thay thế và điều chỉnh tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc trao đổi liên lạc nào khác trước đó.

2. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC Vui lòng đọc kỹ Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi, Chính sách này cũng điều chỉnh việc bạn ghé thăm Website, để bạn có thể hiểu các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi.
⇒⇒ XEM CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
3. TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN Chúng tôi sẽ cố gắng để mô tả chính xác nhất có thể về các sản phẩm trên Website.

Tuy nhiên, trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không bảo đảm rằng các mô tả về sản phẩm, màu sắc hoặc các nội dung khác đăng tải trên Website là chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, hiện hành hay không có lỗi.